Kabotaż na terenie UE


Nowe zasady wykonywania przewozów kabotażowych rzeczy w UE (nie dotyczy Bułgarii i Rumunii)

14 maja wszedł w życie art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

W myśl nowych przepisów każdy przewoźnik wykonujący zarobkowy drogowy przewóz rzeczy jest uprawiony do wykonywania przewozów kabotażowych na terytorium państw członkowskich UE, o ile posiada licencję wspólnotową, a jego kierowca, jeśli jest obywatelem państwa trzeciego, posiada świadectwo kierowcy.

Po dostarczeniu rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym przewoźnicy drogowi z Państw Członkowskich, uprawnieni są do wykonywania tym samym pojazdem lub, w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego pojazdu, do trzech przewozów kabotażowych będących następstwem transportu międzynarodowego z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego do przyjmującego państwa członkowskiego.

Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego przed opuszczeniem przyjmującego państwa członkowskiego powinien nastąpić w ciągu siedmiu dni od ostatniego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim w ramach dostawy rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym.

W terminie, o którym mowa powyżej (7 dni), przewoźnicy mogą wykonywać niektóre lub wszystkie przewozy kabotażowe w którymkolwiek państwie członkowskim, pod warunkiem że są one ograniczone do jednego przewozu kabotażowego na państwo członkowskie w ciągu trzech dni od wjazdu bez ładunku na terytorium tego państwa członkowskiego.

Od 14 maja br. polscy przewoźnicy mogą na wspomnianych wyżej zasadach wykonywać przewozy kabotażowe na terytoriach Państw Członkowskich. Jednocześnie przewoźnicy drogowi z Państw Członkowskich mają prawo do wykonywania przewozów kabotażowych na terytorium RP, stosując się do zasad określonych w tym rozporządzeniu.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

(źródło: Ministerstwo Infrastruktury)

Ważne: Niezbędne informacje dot. kabotażu w Danii